Algemene voorwaarden

O1Group – ALAKONDRE.
Leveringsvoorwaarden abonnementen, welkomstgeschenken en artikelen

1. Algemeen
1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de abonnementen voor het tijdschrift ALAKONDRE. geleverd door O1Group B.V., gevestigd te Rotterdam- Kamer van Koophandel nummer: 67546218 BTW nummer: 133849946b06. Een abonnement omvat ofwel i) (de levering van) een tijdschrift door O1Group BV voor de overeengekomen termijn, alsmede de e-mail nieuwsbrief van dat tijdschrift, ofwel ii) (de levering van) een door O1Group aangeboden digitale dienst voor de overeengekomen termijn.
1.2 De abonnee wordt geacht bij het aangaan van een abonnement geleverd door O1Group B.V., deze voorwaarden te accepteren. 
1.3 O1Group B.V. garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.
1.6 O1Group B.V. is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
1.7 Deze leveringsvoorwaarden zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij: O1Group B.V. Klantenservice, mail naar info@akmagazine.nl.
1.8 O1Group B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuwe abonnementen
2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.
2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op ALAKONDRE. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.
2.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld.
2.4 De abonnee kan contact opnemen met onze abonnementenservice info@akmagazine.nl indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd. 
2.5 O1Group B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Herroepingsrecht
3.1 De abonnee heeft de mogelijkheid om:
a. in het geval van het aangaan van een tijdschriftabonnement: binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift in het kader van het abonnement (deherroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen; of,
b. in het geval van een overeenkomst tot levering van een consumentenartikel: om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het artikel of (in het geval van een bestelling bestaande uit meerdere artikelen) ontvangst van het laatste artikel met betrekking tot een bestelling de overeenkomst te herroepen.
3.2 De abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.1 genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice van O1Group BV (zie contactgegevens hierboven onder 1.7) en daarbij kenbaar te maken dat abonnee gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht.
Als de abonnee overgaat tot herroeping van de overeenkomst, ontvangt deze hiervan een bevestiging per email of post.
3.3 Als de abonnee gebruik wil maken van diens herroepingsrecht, dan dient deze tevens de reeds ontvangen tijdschriften binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is ingeroepen terug te sturen naar O1Group B.V. of te overhandigen. In het geval van het terugzenden van (andere) artikelen, vult de abonnee het ten behoeve van de retourzending ontvangen retournummer, antwoordnummer, postcode en  plaatsnaam in op de retoursticker.
Vervolgens stuurt de abonnee het artikel in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de abonnee, en zijn afhankelijk van het soort product/de soorten producten dat wordt teruggestuurd en worden geraamd op ten hoogste een bedrag van € 25 (in geval van post- of pakketbezorging door PostNL).
3.4 In het geval de abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde aankoopbedrag binnen 14 dagen retour, waarbij wij ons het recht voorbehouden te wachten met terugbetaling tot het moment waarop wij de goederen hebben terug ontvangen, dan wel bewijs van terug zenden van de goederen hebben ontvangen.
3.5 In het geval van een abonnement op een digitale dienst van O1Group BV, heeft de abonnee geen recht op herroeping.

4. Duur en beëindiging van het abonnement
4.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement allen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor (het verschijnen van het eerste nummer van) de nieuwe abonnementstermijn van O1Group BV over deze opzegging moet berichten via info@akmagazine.nl. 
4.3 De e-mail nieuwsbrief die onderdeel uitmaakt van het tijdschrift abonnement kan te allen tijde worden opgezegd. Dit kan via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief, of door een verzoek hiertoe te sturen aan info@akmagazine.nl Opzegging van de e-mail nieuwsbrief heeft niet de beëindiging van het abonnement tot gevolg. 
4.4 Bij beëindiging van het tijdschrift abonnement stopt na 2 maanden automatisch de verzending van de nieuwsbrief aan u. Ontvangst van alleen de e-mail nieuwsbrief kan in dat geval –op verzoek- wel worden voortgezet. 
4.5 Informatie over de looptijd van uw abonnement kan opgevraagd worden bij onze abonnementenservice via post, telefoon en e-mail. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van het tijdschrift.

5. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling
5.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De abonnementsprijzen van ALAKONDRE.magazine vindt u op de servicepagina van ALAKONDRE.magazine. Bij een abonnement op een digitale dienst geschiedt de betaling voorafgaand aan de abonnementsperiode. De abonnementsprijzen vind u op de website die de betreffende digitale dienst aanbiedt. 
5.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is O1Group B.V. gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
5.4 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
5.5 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

6. Bezorging

6.1 De bezorging van de tijdschriften van O1Group B.V. vindt plaats via PostNL. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daar contact over opnemen met onze abonnementenservice.
6.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan onze abonnementenservice te zijn opgegeven per mail of per post.

7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
7.1 O1Group is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen onder meer met als doel om:
i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen O1Group en de abonnee;
ii) een administratie bij te houden van alle abonnees;
iii) de abonnees naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van de abonnee een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan O1Group haar producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de (afgeleide) behoeftes van de abonnee;
iv) relevante aanbiedingen te doen van O1Group; en,
v) relevante aanbiedingen te doen van zorgvuldig geselecteerde derden (adverteerders).
7.2 O1Group respecteert de privacy van haar abonnees. O1Group heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1527839. De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van O1Group B.V..

8. Welkomstgeschenken, artikelen
8.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden bij onze abonnementenservice. O1Group B.V. raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (via fax, brief of email) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan , heeft O1Group BV het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.
8.2 De klant heeft de bestelde artikelen 14 werkdagen op zicht. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de klant bij O1Group B.V. heeft aangegeven aan ALAKONDRE. klantenservice info@akmagazine.nl dat hij de koop of bestelling ongedaan wil maken .De klant krijgt dan een retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam. De gegevens vult de abonnee in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de klant het artikel in of met originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De klant heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend artikel nadat de oorspronkelijke bestelling door O1Group B.V. is terugontvangen.
8.3 De klant ontvangt altijd een bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken en artikelen zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de klant daarvan, gemiddeld uiterlijk een maand nadat O1Group B.V. de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt O1Group B.V. de bestelling aan. Wanneer de bestelling een welkomstgeschenk bij een abonnement betreft, dan zal de abonnee een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Als voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt de abonnee het verschil terug. Als de abonnee kiest voor een vervangend welkomstgeschenk met een hogere bijbetaling dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij de abonnee in rekening gebracht. Als de abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft de abonnee een half jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen. Wanneer de bestelling geen welkomstgeschenk betreft, en de bestelling kan niet meer geleverd worden krijgt de abonnee daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De abonnee krijgt het betaalde bedrag in dag geval teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.
8.4 Er wordt getracht om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. O1Group B.V. kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.
8.5 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk niet meer voorradig is, heeft de abonnee recht op een indien mogelijk alternatief geschenk en anders automatisch korting.

9. Klachten
De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan O1Group via de contactgegevens vermeld in artikel 1.7 van deze voorwaarden. O1Group zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan de abonnee voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europes Commissie via ec.europa.eu/consumers/odr

10. Aansprakelijkheid
10.1 O1Group B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan O1Group B.V. is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van O1Group B.V. komt. O1Group BV is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door O1Group B.V. geleverd artikel, tenzij O1Group B.V. aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
10.2 O1Group B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van O1Group B.V. gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van O1Group B.V., tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van O1Group B.V., maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van O1Group B.V.
Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van O1Group B.V. O1Group B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet 14 dagen na openbaring schriftelijk aan O1Group B.V. is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal O1Group B.V. abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.
10.3 Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat O1Group B.V. aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen O1Group B.V. en abonnee.
10.4 De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

11. Overige bepalingen
11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.
11.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 16 oktober 2017. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Algemene Leveringsvoorwaarden.

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins
Fout: geen berichten gevonden.

CONTACT

O1 GROUP Media
Glashaven 50
3011 XK Rotterdam
info@akmagazine.nl

Copyright © 2017-2019 +597 Alakondre magazine. Alle rechten voorbehouden